Fotogalerij
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

        Zeehengelteam  " DE ZEEVRIENDEN "
        Ingeschreven bij vvhv vzw

        Statuten
         Versie 1/01/2014

Titel 1. Stichting - Zetel - Doel - Duur

Art. 1.  Stichtingsdatum van een nieuwe club, die de naam De ZeeVrienden (D.Z.V.).
Art. 2.  De zetel is gevestigd bij : Johan Van Gestel Paashoekstraat 28 2560 Nijlen.
Art. 3.  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.
Art. 4.  De club heeft als doel, de aangesloten leden in de gelegenheid te stellen op een goedkope
               manier gezonde ontspanning te doen op zee en aan de kust

Titel 2. Leden: Aanvaarding - Ontslag

Art. 5.  Het aantal leden is niet beperkt.
Art. 6.  Om gewoon lid te kunnen worden, is het voldoende een aanvraag in te dienen rechtstreeks
               bij iemand van het bestuur.
Art. 7.  Men kan gewoon lid worden van D.Z.V
Art. 8.  De leden betalen eenmaal per jaar hun lid geld; het bedrag hiervan wordt vastgesteld
               
door het bestuur en moet dienen om de onkosten van de club te dekken.
Art. 9.  Het bestuur kan een lid uitsluiten.
               Kunnen uitgesloten worden om volgende redenen:
               a) Leden die de belangen van de D.Z.V. opzettelijk schaden
               b) Leden die weigeren zich te gedragen overeenkomstig de statuten en die weigeren
                    na te leven.
               c) Leden die om persoonlijke redenen het bestuur in moeilijkheden brengen.
                    De beslissing van het bestuur is bindend.

Titel 3. Leden: Rechten en plichten

Art. 10.  De leden kunnen zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken, mits zij hun
                  ontslag aan het bestuur kenbaar maken; het reeds betaalde lid geld voor het lopende
                  jaar is nooit terug vorderbaar.
Art. 11.  Elk lid, kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De kandidatuur moet
                  schriftelijk bij het bestuur.
Art. 12.  Elk lid dat toetreedt, ontslaat door zijn toetreding, het bestuur van alle verantwoordelijkheid
                 voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 13.  Minderjarigen mogen slechts deelnemen onder toezicht en verantwoordelijkheid van
                  ouders of voogd.
Art. 14. Voor ontslagen of ontslagnemende leden vervallen alle voordelen en rechten verbonden
                 aan het lidmaatschap van D.Z.V vanaf de datum van ontslag.

Titel 4. Bestuur: Samenstelling - Rechten - Plichten

Art. 15.  Het bestuur verdeelt de functies in onderling overleg binnen het bestuur.
Art. 16.  Het bestuur is samengesteld uit:
                 een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester,
                
 een sportbestuurder
Art. 17.  De bestuursleden gaan, uit hoofde van de verbintenissen der Vereniging,
                 geen enkele persoonlijke verplichting aan.  Hun aansprakelijkheid is beperkt
                 tot de uitoefening van het mandaat dat zij gekregen hebben.
Art. 18.  Als voorzitter kan enkel iemand gekozen worden die minstens sedert één jaar deel
                 uitmaakt van het bestuur.
Art. 19.  Het bestuur vergadert onder voorzitterschap van zijn voorzitter;  bij ontstentenis
                 van deze onder voorzitterschap van de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van beiden,
                 onder voorzitterschap van één door zijn collega’s verkozen bestuurslid
Art. 20.  Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft
                  van zijn leden aanwezig is. Elke beslissing van het bestuur wordt genomen bij
                  volstrekte meerderheid van stemmen (50 % + 1).  Bij staking van stemmen is de
                  stem van degene die de vergadering voorzit, beslissend.
Art. 21.  Het bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om al de daden van beheer              
                  of van beschikking te verrichten die de Vereniging aanbelangen. 
Art. 22.  Het bestuur verplicht zich ertoe, de rechten en de plichten van de leden te eerbiedigen
                  en te doen naleven zoals voorzien in de statuten .
Art. 23.  Het bestuur verplicht zich ertoe, de maatschappelijke gelden behorend aan de club
                  niet te gebruiken voor doeleinden die niet in de statuten vermeld zijn.
Art. 24.  De kosten van de bestuursvergaderingen vallen ten laste van de club.
Art. 25.  Bestuursleden, die kosten maken in uitoefening van hun mandaat, worden vergoed
                  op basis van een ingediende afrekening.

Titel 5. Begroting en Rekeningen

Art. 26.  Ieder jaar op 31 december wordt de rekening van het boekjaar afgesloten en de
                  begroting van het volgende boekjaar opgesteld;  deze worden ter goedkeuring
                  voorgelegd op de D.Z.V bestuursvergadering.
Art. 27.  De bronnen van inkomsten van de Vvreniging om de werking mogelijk te maken zijn:
                  a) De jaarlijkse lidgelden
                  b) Schenkingen
                  c) Eventuele tombola’s

Titel 6. Ontbinding en Vereffening

Art. 28.  In geval van vrijwillige ontbinding der vereniging, benoemt de vergadering
                  die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars, om met de eventuele overschotten,
                  nog bestaande schulden te vereffenen, en na aflossing hiervan, aan de overblijvende
                  gelden een bestemming te geven, die zoveel mogelijk de doeleinden van de ontbonden
                  vereniging benadert.

              ------oOo------

 
    All copyrights reserved by www.dezeevrienden.be © Realisatie Cojo Computers B.J.    
Link naar Facebook